Vocational Training Committee

 

 

 

 

 

Chairman

Shri  Kaushal K. Mishra

 

Honorary Secretary In-Charge

Shri  Harinder Malik

 

Members

Shri  S.S. Chowdhary

Shri  S.K. Gupta

Shri  Umesh Tayde

Shri  K.K. Kapadia

 

Convenor

Shri.  P. Vijayaraghavan Nair, Dy. Director