Chairman

Dr. A.K. Sharma

 

Honorary Secretary In-Charge

Dr. Vimal Kumar Dengla

 

Members

Mr. Firdaus Adenwalla

Ms.  Rashmi Amdekar

Shri. Bihari N. Shah

Shri. Satej Dicholkar

Shri. Hasmukh Shah

Ms. Vibhavari Savarkar

Shri. Venkatesh Parab

 

Convenor

Shri. N. Robinson, Dy. Director